Privacybeleid Cito Benelux B.V.

 

Cito Benelux hanteert een aantal uitgangspunten en gedragsregels ter bescherming van persoonsgegevens om te voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de Europese Unie (AVG).

Wanneer u besluit om ons informatie over uzelf te geven, moet u erop kunnen vertrouwen dat wij daarmee op verantwoorde wijze omgaan. Daarom hebben wij een beleid vastgesteld inzake de bescherming van uw privacy. Wij kunnen in dit verband persoonsgegevens over u verzamelen, zoals uw naam, uw adres, uw woonplaats, uw emailadres, bedrijf waar u werkzaam bent en de functie die u vervult.

Indien u gebruik maakt van onze website gaat u akkoord met ons privacybeleid.

Wij gebruiken uw persoonsgegevens om onze diensten aan te kunnen bieden, om u nieuwsbrieven en acties te kunnen sturen, voor uw veiligheid tijdens een bezoek aan onze locaties, om onze diensten te verbeteren, voor het onderhoud van onze website en voor de naleving van wet- en regelgeving. Het is ook mogelijk dat wij voor deze doeleinden uw gegevens aan derden moeten verstrekken.

Door ons uw persoonsgegevens te verstrekken, gaat u ermee akkoord dat wij voor bovenstaande activiteiten uw persoonsgegevens verzamelen en verwerken. U stemt ook in met de overdracht van uw informatie van de door u gegeven informatie, indien dit nodig is voor de hiervoor genoemde activiteiten. Als wij gegevens aan derden overdragen, zullen wij – indien voor zover dat noodzakelijk is – een overeenkomst afsluiten, waarin wordt gegarandeerd dat uw persoonsgegevens worden beschermd.

Als u persoonsgegevens over een andere persoon aan ons verstrekt, bevestigt u daarmee dat deze persoon u heeft aangewezen om namens hem op te treden, om akkoord te gaan met de verwerking van zijn persoonsgegevens en dat u deze persoon op de hoogte heeft gesteld van uw identiteit en de doeleinden waarvoor hun persoonsgegevens zullen worden verwerkt. Wanneer wij voor het eerst contact met deze natuurlijke persoon opnemen, hebben wij de bevoegdheid om te vermelden van wie wij deze gegevens hebben ontvangen.

Voor alle gegevens die wij verzamelen en verwerken, geldt een strikt beveiligingsregime. Zo beveiligen wij onze systemen om datalekken te voorkomen.

Het kan zijn, dat via onze diensten links naar websites van derden worden gedeeld. Wij hebben geen invloed op het verwerken van persoonsgegevens door deze websites en zijn voor de inhoud of het privacybeleid van die websites niet verantwoordelijk. Wij raden u aan om het privacy statement van deze website te lezen.

Verzoeken tot inzage, correctie, verwijdering of overdracht van uw persoonsgegevens kunt u aan ons richten onder vermelding van uw naam, eventueel bedrijf en uw emailadres via ons emailadres: info@citobenelux.nl

Heeft u vragen, verzoeken of opmerkingen, kunt u via voormeld emailadres contact met ons opnemen.

Wij zullen ons privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken. Als wij in het beleid omvangrijke wijzigingen aanbrengen, zullen wij een bericht op onze website plaatsen tezamen met het bijgewerkte privacybeleid.

Iedere medewerker van Cito Benelux, die weet heeft van een incident waarbij persoonsgegevens bekend zijn geworden of bekend hebben kunnen worden aan derden, die onbevoegd waren daarvan kennis te nemen, is verplicht zo’n incident te melden aan de directie van Cito Benelux. De directie bevestigt aan de melder datum, tijdstip en inhoud van de melding en wel binnen een beveiligde omgeving. De directie beoordeelt of het incident aanleiding geeft tot kennisgeving aan één of meer betrokkenen en/of de autoriteit persoonsgegevens. De melder ontvangt een elektronisch of papieren bericht over deze beoordeling.

Persoonsgegevens worden bewaard zolang dat noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij zijn verzameld of verwerkt of voorzover daartoe een wettelijke verplichting bestaat. Niet in alle gevallen kan hiervoor een bewaartermijn worden vastgesteld.

Opdrachtgevers/cursisten worden geacht toestemming te verlenen voor opname in het relatiebestand van Cito Benelux, ook voor de tijd ná het einde van de opdracht. De toestemming kan steeds worden ingetrokken. Van deze relaties worden geregistreerd: de naam van de rechtspersoon (indien van toepassing), de naam van de natuurlijk persoon (indien van toepassing), het zakelijk e-mailadres, het privé e-mailadres (alleen wanneer dit ook zakelijk wordt gebruikt), telefoonnummers (zakelijk en mobiel).

Persoonsgegevens met betrekking tot trainingen e.d worden bewaard tot 6 maanden nadat de training is voltooid.

Persoonsgegevens van natuurlijke personen voor de vastlegging van certificaten dienen te worden bewaard voor een periode van 10 jaar na uitreiking.

search